skip to main content

mUŸäF K©lf¡f©âa«k‹ ÂU¡nfhæš- ngh¡Ftu¤J


nfhæY¡F tU« tê

       Ï¤ÂU¡nfhæY¡F Ïuha¥ng£il beLŠrhiyæš mikªJŸs ÂUtŸSt® ÁiyæèUªJ«, kæyh¥ó® Fs« ngUªJ ãW¤j¤ÂèUªJ« y° KidæèUªJ« k‰W« f¢nrç rhiy¡ fhtš ãiya« têahf vëjhf tuyh«.பேருந்து வழித்தட விவரங்கள் :

பேருந்து எண் வழித்தடம்
3A உயர் நீதிமன்றம் - மந்தவெளி
15 மயிலாப்பூர் - தரமணி
L12C சாலிகிராமம் - மயிலாப்பூர்
M15 மயிலாப்பூர் - மேடவாக்கம்
S5B மயிலாப்பூர் - தியாகராய நகர்
03A உயர் நீதிமன்றம் - மந்தவெளி
05K மயிலாப்பூர் - தரமணி
S05B மயிலாப்பூர் - தியாகராய நகர்
SM15ET மயிலாப்பூர் - தாம்பரம் கிழக்கு